1. Informasjon om kjøper
Kjøper er Bjørklund Gullbørsen Virkeliggjør Drømmen AS, org. nr.: NO 997 725 786 MVA. Bjørklund Gullbørsen Virkeliggjør Drømmen AS er søsterselskap av Bjørklund Norge AS, og markedsfører seg under navnet Bjørklund Gullbørsen via hjemmesiden www.gullborsen.no og www.bjorklund no. Kjøper er heretter kalt Bjørklund Gullbørsen. Bjørklund Gullbørsen kjøper via sin hjemmeside gammelt og brukt gull i form av fint gull, smykker, gullmynter o.l. Bjørklund Gullbørsen har alle nødvendige offentlige bevillinger og tillatelser som er nødvendig for sin virksomhet. Politiet har til enhver tid mulighet til å kontrollere de varer vi kjøper for å avdekke eventuelle kriminelle handlinger knyttet til varene og /eller etterforske mistanke om slike forhold.Innkjøpspriser, erstatninger og avgifter tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende markedsprisen for gull, som vises på vår hjemmeside. De vilkår som angis, samt all øvrig informasjon på Bjørklund Gullbørsen sin hjemmeside, skal sees i sammenheng med de vilkår og forutsetninger som gjelder for de kjøpsavtaler Bjørklund Gullbørsen inngår. Gjennom å akseptere våre vilkår, bekrefter Selger å ha lest vilkårene, samt lest all informasjon som til enhver tid befinner seg på Kjøpers hjemmeside.

2. Begrep
Bjørklund Gullbørsen kjøper i henhold til disse vilkår gull i form av brukt gull, heretter benevnt som Varen, av både juridiske og fysiske personer, heretter kalt Selger.

Tjenesten om kjøp av gull markedsføres gjennom Bjørklund Gullbørsen sin hjemmeside www.gullborsen.no og www.bjorklund.no. For at Selger skal kunne selge sitt brukte gull til Bjørklund Gullbørsen, bestiller Selger Gullkonvolutten via www.gullborsen.no eller www.bjorklund.no. Gullkonvolutten inneholder et følgeskriv, Avtalevilkår, pose til å oppbevare gullet i, samt en forhåndsbetalt returkonvolutt som Selger skal benytte for å returnere Varen til Bjørklund Gullbørsen.

3. Kjøpsavtale
Bjørklund Gullbørsen og Selger inngår en Kjøpsavtale ved at Selger fyller ut avtalen som mottas i Gullkonvolutten. Avtalen er bindende først når Selger har returnert avtalen og Bjørklund Gullbørsen har mottatt denne sammen med Varen som Selger ønsker å selge. Bjørklund Gullbørsen forbeholder seg retten til å avstå fra å kjøpe det gull Selger har sendt inn, dersom forsendelsen er skadet, åpnet eller ikke er korrekt lukket. Likeledes forbeholder Bjørklund Gullbørsen retten til å avstå og kjøpe Varen dersom kvantitet eller utforming ikke er i overensstemmelse med hva Selger har angitt i Kjøpsavtalen.

Eventuelle edelstener, perler eller annet uedelt materiale som er en del av Varen vil bli fjernet før verdivurdering, og returneres ikke Selger om Selger ikke ber om at dette ønskes returnert mot et gebyr i henhold til Kjøpsavtalen.

Eventuell verdi av slikt materiale som ikke ønskes returnert, tilfaller Bjørklund Gullbørsen uten vederlag. Selger står også fritt til å fjerne edelstener og annet materiale for egen regning før innsendelse av Varen.

Eiendomsretten til Varen går over til Bjørklund Gullbørsen når Varen er kommet Bjørklund Gullbørsen i hende, samt at Bjørklund Gullbørsen har foretatt oppgjør for varene i samsvar med de betingelser som fremgår av Kjøpsavtalen.

4. Selger
Selger må være over 18 år for å kunne inngå bindende avtale med Bjørklund Gullbørsen. Selger må videre være den rettmessige eier av Varen som blir sendt inn for salg til Bjørklund Gullbørsen.

5. Ansvar og trygghet
Bjørklund Gullbørsen garanterer at Varen er forsikret i postgang fra Selger til Bjørklund Gullbørsen for inntil kr. 100.000,- når Varen returneres i returkonvolutten som følger Gullkonvolutten, og returkonvolutten er innlevert postkontor, og Selger kan fremvise originalkvittering for forsendelsen. Selger er selv ansvarlig for å få kvittering fra Posten ved innlevering av returforsendelsen.

Returkonvolutten er gyldig i et halvt år, og utløpsdato fremgår av etiketten.

Krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse skal skje direkte til Bjørklund Gullbørsen. Bjørklund Gullbørsen sitt ansvar fremkommer først dersom Selger har sendt inn Varer i henhold til de krav som Bjørklund Gullbørsen har stilt og beskrevet i sin avtale og på sin hjemmeside. Varen som sendes til Bjørklund Gullbørsen på annen måte enn det som er angitt over, vil ikke bli erstattet.

Videre er Varen forsikret fra Bjørklund Gullbørsen har denne i hende til oppgjøret har funnet sted.

Verdivurdering av innsendt gull gjøres i samarbeid med Bjørklund Norge AS sine dyktige gullsmeder, og ved å benytte avansert analyseutstyr for edelt metall.

6. Diskresjon
Bjørklund Gullbørsen garanterer en diskret håndtering av Varen som mottas.

Alt gull som blir solgt til Bjørklund Gullbørsen smeltes og raffineres - alltid.

Bjørklund Gullbørsen garanterer således at Selger aldri vil finne igjen innsendt Vare i annenhåndsmarkedet.

7. Betaling
Når Bjørklund Gullbørsen har mottatt og verdivurdert Varen blir det beregnet en kjøpesum som Bjørklund Gullbørsen vil betale for Varen. Utbetalingen skjer ved overføring direkte til oppgitt konto. Det er Selger sitt ansvar å påse at oppgitt kontonummer er korrekt og Bjørklund Gullbørsen påtar seg intet ansvar for Selgers eventuelle feilregistrering av kontonummer.

Det vil bli beregnet et porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 179,- som trekkes fra oppgjøret ved utbetaling.

De priser som angis på www.gullborsen.no er å regne som eksempler, og vil ikke være å anse som eksakt pris. Eksakt pris vil bli beregnet på grunnlag av gjeldende dagspris på det tidspunkt verdivurderingen av Varen er gjennomført.

8. Retur
Ved mistanke om kriminell handling vil Bjørklund Gullbørsen ikke gjennomføre kjøpet, og Varen returneres til Selger per postoppkrav med en pris på kr. 300,-

Ikke avhentede forsendelser vil bli returnert til Bjørklund Gullbørsen og vil bli smeltet om etter èn -1-måned, og verdien tilfaller Bjørklund Gullbørsen i sin helhet.

Selger vil ha angrerett på salget i inntil 14 dager etter at Bjørklund Gullbørsen har mottatt Varen. Selger vil kunne heve salget og kunne få tilbakesendt Varen. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme retur av innsendte Varer. I ytterste uheldig konsekvens betyr dette at Selger kan oppleve å få returnert gull i tilsvarende vekt og kvalitet som Selger har sendt inn. Når angreretten benyttes vil Varen bli returnert Selger pr post. Returforsendelsen vil bli returnert kostnadsfritt.

Under ingen omstendigheter innehar Bjørklund Gullbørsen ansvar for returnerte forsendelser. Dersom Varen skades eller kommer bort har Bjørklund Gullbørsen ingen erstatningsplikt for Varen. Dette gjelder også ved retur av stener og diamanter som selger ønsker returnet mot avtalt gebyr.

9. Identitet
Den identitet Selger registreres under, er den Selger selv har oppgitt i Kjøpsavtalen. All informasjon registrert av Selger skal kun benyttes i kommunikasjon mellom Bjørklund Gullbørsen og Selger.

Selger bekrefter ved signatur av avtalen at Selger er den Selger utgir seg for å være. Ved mistanke om registrering av falsk identitet vil Bjørklund Gullbørsen ikke gjennomføre kjøpet, og de samme betingelsene som ved mistanke om kriminell handling under punkt 8. Retur vil gjøres gjeldende.

10. Kontroll
Bjørklund Gullbørsen har rett til å kontrollere Varens ekthet og kvantitet og vurdere Varens verdi. Ved denne kontrollen tar ikke Bjørklund Gullbørsen ansvar for eventuelle skader som påføres Varen gjennom bruk av ulike teknikker, demonteringer og kjemikaler. Dersom Bjørklund Gullbørsen ved kontroll av Varen blir i tvil om Varens ekthet og / eller opprinnelse, kan Bjørklund Gullbørsen avstå fra kjøp av Varen.

11. Endring av adresse
Dersom Selger endrer adresse etter at Kjøpsavtalen og Varen er sendt inn, og betaling for Varen ikke er mottatt, skal Selger uten opphold gi beskjed til Bjørklund Gullbørsen og oppgi ny adresse, telefonnummer osv. Adresseendringen skal skje skriftlig til Gullbørsen AS c/o Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 Oslo. Tap eller andre konsekvenser av manglende informasjon om endret adresse kan ikke belastes eller søkes erstattet av Bjørklund Gullbørsen.

12. Misbruk og tyvgods
Bjørklund Gullbørsen har både rett og plikt til å anmelde mistanke om mulig tyvgods eller kriminell handling, og har en åpen dialog med politiet vedrørende mistenkelige forhold.

13. Kontrollsamtale
Bjørklund Gullbørsen påberoper seg retten til å gjennomføre en kontrollsamtale med Selger, for å kunne verifisere Selgers identitet og / eller den pris som Bjørklund Gullbørsen er villig til å betale for den innsendte Varen, samt få bekreftet om de innsendte opplysningene er korrekt. Denne kontrollsamtalen skjer til det/de telefonnummer som Selger har oppgitt i Kjøpsavtalen.

14. Force Majoure
Bjørklund Gullbørsen påtar seg intet ansvar for skade på Varen eller bortkomne Varer, dersom dette er forårsaket av Norsk eller utenlandsk lovpåbud, krigshendelse, streik, blokade, naturkatastrofer eller lignende Force Majoure

15. Tvist
Tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkår skal avgjøres i retten.